top of page

藝術展覽及互動區

我哋分別邀請咗一位本地插畫家Kori Song同一位藝術家Benson Koo合作,用作品同大家說話。

bottom of page